Caring for the Planet starts from the Ground  รักษ์โลก เริ่มจากรักษ์ดิน สู่ความยั่งยืน 

thenmy

จ้างเหมาดำเนินงานโครงการพัฒนาที่สูงแบบโครงการหลวง
จ้างเหมาดำเนินงานโครงการพัฒนาที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ
จ้างดำเนินงานโครงการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม-ดอน
จ้างเหมาดำเนินงานโครงการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เสี่ยงวภัยทางการเกษตร
จ้างเหมาดำเนินงานโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน
จ้างดำเนินงานโครงการพัฒนาที่ดินชุมชนบนพื้นที่สูง