Caring for the Planet starts from the Ground  รักษ์โลก เริ่มจากรักษ์ดิน สู่ความยั่งยืน 

thenmy

น.ส.เบญจมาศ ธาตุชัย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินที่ 2 สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2566 กลุ่มแปลงใหญ่กระเทียมบ้านแก่นฟ้า ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดบ้านแก่นฟ้า ม.2 ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่กระเทียมบ้านแก่นฟ้า ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมพัฒนาที่ดิน โดยทางสถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน ได้เข้าไปร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน การสาธิตและการใช้น้ำหมักชีวภาพ ได้มีเก็บตัวอย่างดินเพื่อการวิเคราะห์ก่อนการเพาะปลูกกระเทียม และการปรับปรุงบำรุงดินตามคำแนะนำและความเหมาะสมของพื้นที่ จากเจ้าหน้าสถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน เมื่อวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566

khaw chbab thi25 66