Caring for the Planet starts from the Ground  รักษ์โลก เริ่มจากรักษ์ดิน สู่ความยั่งยืน 

thenmy

จัดนิทรรศการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ พด. ของกรมพัฒนาที่ดิน เช่น การทำปุ๋ยหมัก พด. และการทำน้ำหมักชีวภาพ เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับด้านการพัฒนาที่ดิน ซึ่งการนำเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร นำมาทำเป็นปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ แล้วนำมาใช้ในการปรับปรุงบำรุงดินในแปลงการเกษตร เป็นการลดต้นทุนการผลิตในด้านปุ๋ยเคมี และเป็นการผลิตพืชปลอดภัยจากสารเคมีทั้งนี้ได้มีการร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่มีฐานเรียนรู้ภายในศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเชิงลึกในการพัฒนาระดับภาคและเมือง เรียนรู้วิถีชีวิต และวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 khaw chbab thi11 66