Caring for the Planet starts from the Ground  รักษ์โลก เริ่มจากรักษ์ดิน สู่ความยั่งยืน 

thenmy

ร่วมต้อนรับ Prof.Dr. Frauke Krasa University of Cologne, Germany จำนวน 35 เยี่ยมชมโครงการศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ ฐานเรียนรู้การพัฒนาที่ดินบนพื้นที่สูง โดยคณะให้ความสนใจในความมหัศจรรย์ของหญ้าแฝก การปรับปรุงดิน การลดการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมี รวมถึงการนำวัสดุที่มีในท้องถิ่นมาทำให้เกิดประโยชน์

chaw chbab thi12 66