Caring for the Planet starts from the Ground  รักษ์โลก เริ่มจากรักษ์ดิน สู่ความยั่งยืน 

thenmy

นายสยามเขต เลาเหล็กพลี นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ หัวหน้าฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินที่ 2
พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน นายเอกภพ กันทับ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาววรรณพุฒิ เตียวกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นายธีรศักดิ์ บุญมา
นักวิขาการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวเบญจมาศ ธาตุชัย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ตรวจรับ
งานดินขุด ตามที่กำหนดในแบบแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ของโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ในพื้นที่ตำบลห้วยโป่ง ตำบลผาบ่อง ตำบลปางหมู ตำบลหมอกจำแป่ และตำบลห้วยผา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 18 บ่อ เพื่อเป็นการบรรเทาสภาพปัญหาภัยแล้ง การขาดแคลนน้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำในพื้นที่ทำการเกษตรของเกษตรกร
ให้เกษตรกรในพื้นที่นอกเขตชลประทานได้มีแหล่งน้ำที่เหมาะสมกับการเกษตร และสามารถทำการเกษตรแบบผสมผสานตามหลักทฤษฎีใหม่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

khaw chbab thi15 66