Caring for the Planet starts from the Ground  รักษ์โลก เริ่มจากรักษ์ดิน สู่ความยั่งยืน 

thenmy

นายบุญมั่น ฉัตรเท ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จำนวน 30 ราย ร่วมกันจัดทำกิจกรรม 5 ส ประจำปี 2566 โดยปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารสำนักงาน ป้ายหน้าสถานีพัฒนาที่ดิน แปลงรวบรวมสายพันธุ์หญ้าแฝก ริมถนนด้านหน้าสถานีพัฒนาที่ดิน เพื่อให้สภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นระเบียบเรียบร้อย และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

khaw chbab thi17 66