Caring for the Planet starts from the Ground  รักษ์โลก เริ่มจากรักษ์ดิน สู่ความยั่งยืน 

thenmy

นายบุญมั่น ฉัตรเท ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย น.ส.เบญจมาศ ธาตุชัย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินที่ 2 ได้ส่งเสริมการใช้พืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน ในแปลงสาธิตฐานเรียนรู้ด้านข้าว ภายในศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ (ศูนย์โป่งแดง) ม.5 ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน โดยการหว่านเมล็ดพันธุ์ปอเทือง ในพื้นที่ 10 ไร่ พอต้นปอเทืองเจริญเติบโต ในช่วงที่ออกดอกอายุประมาณ 45 วัน แล้วจึงทำการไถกลบลงดิน ปล่อยให้ย่อยสลายเป็นปุ๋ยพืชสด เพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุ และธาตุอาหารในดิน เพิ่มการอุ้มน้ำของดิน ช่วยตัดวงจรการระบาดของโรคและแมลง และลดการใช้ปุ๋ยเคมี

 49 65