Caring for the Planet starts from the Ground  รักษ์โลก เริ่มจากรักษ์ดิน สู่ความยั่งยืน 

thenmy

นายสยามเขต  เลาเหล็กพลี นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ หัวหน้าฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินที่ 2 พร้อมด้วย น.ส.เบญจมาศ ธาตุชัย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ อ.เมือง
จ.แม่ฮ่องสอน ณ โรงเรียนบ้านใหม่ห้วยหวาย ม.14 ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน โดยมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน การส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมี จากการใช้ผลิตภัณฑ์สารเร่งพด. และสนับสนุน
น้ำหมักชีวภาพ พด.2 ให้แก่ ครู เกษตรกร โดยมีผู้ขอรับบริการทั้งสิ้น จำนวน 70 ราย เพื่อเป็นการนำเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาทำปุ๋ยหมัก หรือผลิตน้ำหมักชีวภาพใช้เอง เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตในด้านการใช้ปุ๋ยเคมี และเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

50 65