Caring for the Planet starts from the Ground  รักษ์โลก เริ่มจากรักษ์ดิน สู่ความยั่งยืน 

thenmy

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 นายบุญมั่น ฉัตรเท ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1/2566 เพื่อรายงานความก้าวหน้าและหารือแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานจำแนกประเภทที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร นอกเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ที่ยังไม่ได้สำรวจและจำแนกประเภทที่ดินอย่างละเอียดจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในที่ประชุม และมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

khaw chbab thi 21 66