Caring for the Planet starts from the Ground  รักษ์โลก เริ่มจากรักษ์ดิน สู่ความยั่งยืน 

thenmy

น.ส.เบญจมาศ ธาตุชัย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินที่ 2 สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงดินให้แก่เกษตรกรผู้สนใจ ณ บ้านห้วยโป่ง ม.1 ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 21 ราย เพื่อเพิ่มปริมาณธาตุอาหารพืชในดิน เพิ่มอินทรียวัตถุในดิน ปรับปรุงโครงสร้างของดินและลดการใช้ปุ๋ยเคมี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2566

khaw chbab thi26 66