Caring for the Planet starts from the Ground  รักษ์โลก เริ่มจากรักษ์ดิน สู่ความยั่งยืน 

thenmy

นายบุญมั่น ฉัตรเท ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยคณะกรรมตรวจรับการจ้างงาน โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปิง ลุ่มน้ำวัง และลุ่มน้ำสาละวิน ก่อสร้าง ปี พ.ศ. 2566 ตามสัญญาเลขที่ 5/2566 โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด ชรินทร์จิตร เป็นผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้าง ตามงานงวดที่ 3 ซึ่งดำเนินงานในพื้นที่เป้าหมายจำนวน 185 ไร่ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูน้ำหลาก โดยน้ำท่วมแปลงทำการเกษตร ทำให้พืชที่ปลูกได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมซ้ำซาก และเกิดการสูญเสียธาตุอาหารพืชบนหน้าดิน ณ บ้านไม้ฮุง ม.5 ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน เมื่อวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566

khaw chbab thi28 66