Caring for the Planet starts from the Ground  รักษ์โลก เริ่มจากรักษ์ดิน สู่ความยั่งยืน 

thenmy

     เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2506 ได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้ใช้พระราชบัญญัติ 3 ฉบับ ให้มีการจัดตั้งกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติขึ้น โดยรวมงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มีอยู่เดิมเข้าไว้กับกรมอื่นอีก รวมจำนวน 13 กรม ซึ่ง กรมพัฒนาที่ดิน เป็นกรมหนึ่งได้รับการจัดตั้ง ในครั้งนี้ด้วย

      วันที่ 29 กันยายน 2515 ได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ ให้กรมพัฒนาที่ดินย้ายมาสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หลังจากนั้นโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของ กรมพัฒนาที่ดิน ได้ถูกปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับการบริหารงาน และการพัฒนาประเทศ เรื่อยมาจนกระทั่ง วันที่ 10 เมษายน 2527 ได้มีการออกพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการของ กรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2527 มี 9 กอง 13 สำนักงาน

      ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2527 จึงมี สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 ขึ้น โดยมีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลงานพัฒนาที่ดิน ครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 4 จังหวัด คือ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน ซึ่งแต่ละจังหวัดถูกจัดตั้งเป็นสถานีพัฒนาที่ดินเพื่อรับผิดชอบงานพัฒนา ที่ดินในพื้นที่ของจังหวัดนั้นๆ สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน จึงเป็นส่วนราชการระดับจังหวัด ที่เกิดขึ้นมาตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการฯ

ผู้อำนวยการ

dean

 

นายบุญมั่น ฉัตรเท

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน